Hệ phương trình biến phân theo biên độ pha ở hệ dao động á tuyến nhiều bậc tự do

Nguyen Van Dinh

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10385 Display counter: Abstract : 63 views. PDF : 49 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1985 Vietnam Academy of Science and Technology


                       


Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3791 7103

Email: vjmech@vjs.ac.vn