Lực cản sóng của tàu hai thân chuyển động trên mặt nước yên tĩnh

Hoang Xuan Hung, Dang Tung Man

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10349 Display counter: Abstract : 59 views. PDF : 41 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1987 Vietnam Academy of Science and Technology


                       


Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3791 7103

Email: vjmech@vjs.ac.vn