Sức bền mỏi của các phần tử kết cấu và chi tiết máy có tiết diện không tròn

Nguyen Trong Hiep, Phan Huu Phuc

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10348 Display counter: Abstract : 58 views. PDF : 42 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1987 Vietnam Academy of Science and Technology


                       


Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3791 7103

Email: vjmech@vjs.ac.vn