Các công thức xác định đặc tính hình - động học ăn khớp bánh răng côn xoắn

Pham Van Lap, Pham Van Bac

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10335 Display counter: Abstract : 65 views. PDF : 45 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1988 Vietnam Academy of Science and Technology


                       


Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3791 7103

Email: vjmech@vjs.ac.vn