Tính toán các dạng riêng trong hệ nhiều bậc tự do có các tham số biến đổi

Nguyen Van Khang, Vu Van Khiem

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10314 Display counter: Abstract : 52 views. PDF : 40 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1989 Vietnam Academy of Science and Technology

 

                      

Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3791 7103

Email: vjmech@vjs.ac.vn