Tính toán các dạng riêng trong hệ nhiều bậc tự do có các tham số biến đổi

Nguyen Van Khang, Vu Van Khiem

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10314 Display counter: Abstract : 113 views. PDF : 55 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1989 Vietnam Academy of Science and Technology


                       


Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Tel: (+84) 24 3791 7103
Email: vjmech@vjs.ac.vn