Tính màng mỏng đàn nhớt trực hướng có xét đến hiện tượng biến dạng rão

Nguyen Hoa Thinh, O. V. Xinhiaev, G. IA. Korabenhikov

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10308 Display counter: Abstract : 88 views. PDF : 59 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1989 Vietnam Academy of Science and Technology


                       


Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Tel: (+84) 24 3791 7103
Email: vjmech@vjs.ac.vn