Phương pháp giải tổng hợp các bài toán dao động cưỡng bức và tự do của các công trình được trình bày theo phương pháp phần tử hữu hạn

Le Van Mai

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10256 Display counter: Abstract : 71 views. PDF : 47 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1991 Vietnam Academy of Science and Technology


                       


Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3791 7103

Email: vjmech@vjs.ac.vn