Một phương pháp giải bài toán ổn định các công trình được trình bày theo phương pháp phần tử hữu hạn

Le Van Mai

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10251 Display counter: Abstract : 70 views. PDF : 47 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1991 Vietnam Academy of Science and Technology


                       


Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Tel: (+84) 24 3791 7103
Email: vjmech@vjs.ac.vn