Tính toán bằng số dao động uốn tuần hoàn của thanh truyền trong cơ cấu bốn khâu

Nguyen Van Khang, Vu Van Khiem

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10250 Display counter: Abstract : 48 views. PDF : 38 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1991 Vietnam Academy of Science and Technology

 

                      

Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3791 7103

Email: vjmech@vjs.ac.vn