Tự động hóa thiết kế các cơ sở đồ môđun truyền dẫn khí nén

Nguyen Thien Phuc, Pham Van Khao, Truong Si Vinh

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10246 Display counter: Abstract : 47 views. PDF : 39 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1991 Vietnam Academy of Science and Technology

 

                      

Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3791 7103

Email: vjmech@vjs.ac.vn