Về phương pháp mô phỏng quá trình ngẫu nhiên và dao dộng phi tuyến

Tran Ich Thinh

Abstract


None


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10173 Display counter: Abstract : 87 views. PDF : 60 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1994 Vietnam Academy of Science and Technology


                       


Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Tel: (+84) 24 3791 7103
Email: vjmech@vjs.ac.vn