Tính toán sự phân bố ứng suất xung quanh thành lỗ khoan dựa trên các mô hình đàn hồi tổng quát

Hajal M., Drayer M., Le Phuoc Hao

Abstract


None


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10163 Display counter: Abstract : 74 views. PDF : 47 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1994 Vietnam Academy of Science and Technology

 

                      

Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3791 7103

Email: vjmech@vjs.ac.vn