Tính toán bằng phương pháp số lực thủy động tác dụng lên một phần tử cầu chuyển động tịnh tiến

Bui Dinh Tri

Abstract


None

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7136/10130 Display counter: Abstract : 46 views. PDF : 35 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1995 Vietnam Academy of Science and Technology

 

                      

Editorial Office of Vietnam Journal of Mechanics

3rd Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3791 7103

Email: vjmech@vjs.ac.vn