Vol 49, No 1 (2011)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

NGƯNG TỤ 4-AMINO-3-(2-METOXY-4-PROPYLPHENOXYMETILEN)- (1H)-1,2,4-TRIAZOLE-5-THION VỚI CÁC HIĐROXY- VÀ METOXY- BENZALĐEHIT
Nguyễn Hữu Đĩnh, Nguyễn Hiển
TỔNG HỢP MỘT SỐ gem-DIAXETAT XÚC TÁC TRIFLAT LITIUM TRONG ĐIỀU KIỆN HÓA HỌC XANH
Lê Thị Ngọc hạnh, Lê Ngọc Thạch
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG BENTONIT BÌNH THUẬN BIẾN TÍNH LÀM XÚC TÁC CHO PHẢN ỨNG HECK GIỮA IOTBENZEN VÀ STYREN
Phan Thanh Sơn Nam, Bùi Thị Hồng Hương, Đặng Đức Tuệ, Trần Thị Thanh Thảo
ẢNH HƯỞNG CỦA NATRI CACBONAT, NATRI MOLIPDAT, CÁC ION KẼM VÀ PHỐT PHÁT ĐẾN SỰ ỨC CHẾ ĂN MÒN THÉP CACBON TRONG HỆ THỐNG NƯỚC LÀM MÁT
Vũ Đình Huy, Lưu Hoàng Tâm
NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG TĂNG CƯỜNG CHIẾT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM NẶNG (Gd, Tb, Dy, Ho, Er) BẰNG HỖN HỢP TRIPHENYLPHOTPHIN OXIT (TPPO) VÀ AXIT 2–ETYL HEXYL 2-ETYL HEXYL PHOTPHONIC (PC88A) Từ DUNG DỊCH AXIT NITRIC
Đào Ngọc Nhiệm
ĐIỀU CHẾ VÀ TÍNH CHẤT CỦA 5-(4-AXETAMIDO-2-CLOARYL)-1,3,4-OXADIAZOL-2-THIOL
Nguyễn Thị Sơn, Hà Minh Tú, Lưu Văn Bôi
NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT ỨC CHẾ CỦA MUỐI XÊRI ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH ĂN MÒN THÉP TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC
Bùi Thị Thanh Huyền, Hoàng Thị Bích Thuỷ, Phạm Ngọc Hiệu
TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ PHỐI TỬ VÒNG LỚN KIỂU BAZƠ SCHIFF TRÊN CƠ SỞ THIOSEMICACBAZIT
Phạm Chiến Thắng, Vũ Văn Vân, Nguyễn Minh Hải, Vũ Đăng Độ
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG NIKEN/VONFRAM TRÊN NỀN ĐIỆN CỰC THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN KẾT TỦA
Trịnh Xuân Sén, Phạm Đức Hùng, Nguyễn Xuân Hoàn
TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC PHỨC CHẤT CỦA NIKEN(II) VÀ PALADI(II) VỚI 4-PHENYL THIOSEMICACBAZON AXETOPHENON
Trịnh Ngọc Châu, Nguyễn Thị Bích Phương, Nguyễn Văn Hà
ẢNH HƯỞNG CỦA pH, NHIỆT ĐỘ VÀ MỘT SỐ ION KIM LOẠI TỚI HIỆU QUẢ LOẠI BỎ PHẨM NHUỘM REACTIVE BLUE 161 CI BẰNG PHẢN ỨNG FENTON
Đào Sỹ Đức, Đỗ Thị Hồng Nhung
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN FLAVONOIT VÀ MEGASTIGMAN GLUCOSIT CỦA CÂY GÀO (FICUS CALLOSA)
Phan Văn Kiệm, Châu Văn Minh, Nguyễn Xuân Cường, Đan Thị Thuý Hằng, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Hoài Nam, Ninh Khắc Bản, Trương Nam Hải
NGHIÊN CỨU LÍ THUYẾT CƠ CHẾ PHẢN ỨNG GIỮA C2H VÀ C2H5CN
Trần Quốc Trị, Nguyễn Thị Minh Huệ
CÁC HỢP CHẤT CLERODANE DITECPEN TỪ CÂY DÂY THẦN THÔNG TINOSPRA CORDIFOLIA
Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm, Nguyễn Tiến Đạt, Đan Thuý Hằng, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Xuân Cường, Ninh Khắc Bản, Nguyễn Thị Quỳ, Hoàng Thanh Hương
CÁC HỢP CHẤT DIHYDROFLAVONOL GLYCOSIT VÀ APORPHIN ALKALOIT TỪ CÂY LÃNH CÔNG GÂN HOE
Lê Quốc Thắng, Trịnh Thị Thuỷ, Trần Văn Sung
NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT SỰ TƯƠNG TÁC TẠO PHỨC GIỮA MONOHALOGEN CủA ETAN VỚI NƯỚC VÀ HIĐRO PEROXIT
Phạm Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Minh Huệ
CÔNG NGHỆ MẠ XOA VỚI NANO COMPOZIT Ni-TiO2, SiC
Đào Khánh Dư, Nguyễn Duy Kết, Nguyễn Đức Hùng
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO Co3O4 - ZrO2 KÍCH THƯỚC NANOMET
Nguyễn Quốc Trung, Trần Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Doãn Thai, Nguyễn Quang Huấn, Trần Quế Chi, Hà Phương Thư, Đỗ Thế Chân
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU POLYME COMPOZIT TRÊN CƠ SỞ NHỰA NỀN POLYESTE KHÔNG NO VÀ SILICAFUM PHẦN II - CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT VẬT LIỆU POLYME COMPOZIT TRÊN NỀN NHỰA POLYESTE KHÔNG NO VÀ SILICAFUM KHI CÓ CHẤT LIÊN KẾT
Trịnh Minh Đạt, Bùi Chương, Bạch Trọng Phúc, Nguyễn Thị Phương Nhung
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN 2-CLOETYLPHENYL SUNFIT TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ
Nguyễn Văn Hoàng, Đỗ Ngọc Khuê, Đinh Ngọc Tấn, Đào Duy Hưng, Đỗ Bình Minh
NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH CỦA RÂY PHÂN TỬ ALPO-5 CHỨA SẮT TRONG PHẢN ỨNG OXI HÓA FENTON DỊ THỂ PHENOL PHẦN I - ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO ĐẾN HOẠT TÍNH XÚC TÁC CỦA CÁC RÂY PHÂN TỬ ALPO-5 CHỨA SẮT
Phạm Quốc Nhiên, Đỗ Mạnh Huy, Nguyễn Thị Dung
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP DÂY NANO POLYPYROL BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA, ỨNG DỤNG CHO CẢM BIẾN HÓA HỌC
Chu Văn Tuấn, Trần Trung, Mai Anh Tuấn
TỔNG HỢP HẠT NANO PHÁT QUANG CePO4:Tb TRONG DUNG MÔI NHIỆT ĐỘ SÔI CAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY NHIỆT
Đinh Xuân Lộc, Nguyễn Vũ
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT CHỨA VÒNG 2-PIRAZOLIN
Phạm Văn Hoan, Đỗ Thị Minh Phương, Hà Mạnh Hùng, Vũ Quốc Trung
TÁCH VÀ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CÁC TOXIN NGẮN CỦA NỌC BÒ CẠP HETEROMETRUS LAOTICUS
Hoàng Ngọc Anh, Võ Đỗ Minh Hoàng, Nikitin Ilya, Utkin Yuri
NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG ĐỒNG VẬN CẮT MẠCH CHITOSAN BẰNG BỨC XẠ GAMMA Co-60 KẾT HỢP VỚI HYDROPEROXIT
Nguyễn Quốc Hiến, Đặng Văn Phú, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Thuỵ Ái Trinh, Bùi Duy Du
NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC SỰ TẠO THÀNH PHỨC TRUNG GIAN HOẠT ĐỘNG PEROXO TRONG HỆ: H2O–Co2+–Axetylaxeton (Acac)–H2O2 (1)
Lê Văn Huỳnh, Nguyễn Văn Xuyến, Nguyễn Minh Tuyền
TỔNG HỢP ALUMINOSILICAT MAO QUẢN TRUNG BÌNH TỪ MẦM ZEOLIT X TRONG MÔI TRƯỜNG AXIT
Phạm Mạnh Hảo, Tạ Ngọc Đôn, Trịnh Xuân Bái, Nguyễn Thị Linh, Nguyễn Đình Bình, Nguyễn Thu Hà, Hoàng Trọng Yêm


ISSN: 0866-7144