Vol 47, No 2 (2009)

Table of Contents

Articles

Mục lục PDF
Vietnam Journal of Chemistry
Khảo sát các chất có hoạt tính sinh học trong nọc bọ cạp Heterometrus laoticus
Hoàng Ngọc Anh và cộng sự 133
Nghiên cứu tổng hợp sơn điện di anot trên cơ sở polyeste biến tính bằng dầu trẩu và dầu đậu tương Việt Nam
Lê Trọng Thiếp và cộng sự 138
Các tritecpen oleanan từ cây bông ổi Lantana camara L.
Nguyễn Văn Đậu và cộng sự 144
Nghiên cứu môi tương quan giữa cấu trúc electron và khả năng ức chế ăn mòn kim loại của một số hợp chất 2-hiđroxy-4-metylaxetophenon benzoyl hiđrazoyl hiđrazon
Vũ Minh Tân, Phạm Văn Nhiêu, Vũ Thị Minh Phương 149
Điều chế một số chất lỏng ion tetrafluoroborat 1-n-alkil-3-metilimidazolium trong điều kiện hóa học xanh.
Lê Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Mai Phương 154
Nghiên cứu tổng hợp polyme dẫn điện từ ferocen và benzalđehit.
Ngô Thị Thuận, Nguyễn Việt Bắc, Hoàng Anh Tuấn 162
Nghiên cứu tổng hợp lignosunfonat từ lignin thu hồi của nhà máy sản xuất bột giấy theo phương pháp kiềm
Phan Huy Hoàng, Doãn Thái Hòa 186
Chế tạo vàng nano bằng phương pháp chiếu xạ
Nguyễn Quốc Hiến, Đặng Văn Phú, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Tuệ Anh, Nguyễn Xuân Dung, Bùi Duy Du, Nguyễn Thị Phương Phong, Bùi Duy Cam 174
Oxi hóa chọc lọc ancol benzylic trên xúc tác perovskit chứa crom mang trên oxit mao quản trung bình
Ngô Thị Thuận, Nguyễn Tiến Thảo, Phạm Thị Thắm 180
Nghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt lignosunfonat từ dịch thải của công nghiệp sản xuất bột giấy, ứng dụng trong gia công thuốc bảo vệ thực vật
Đào Văn Hoằng 186
Nghiên cứu động lực phân tử ảnh hưởng của đột biến E226Q đến tính chất của phức enzym CD38 với cADPR
Đặng Ứng Vận 191
Tổng hợp V2O5 kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy gel
Lưu Minh Đại, Đào Ngọc Nhiệm, Vũ Thế Ninh, Phạm Ngọc Chức 198
Biến tính ghép axit acrylic lên chitin bằng phương pháp chiếu xạ để hấp phụ ion Zn2+ và Cu2+
Trương Thị Hạnh, Nguyễn Quốc Hiến, Hà Thúc Huy 203
Khoáng hóa metyl đỏ bằng phương pháp fenton điện hóa
Nguyễn Thị Lê Hiền, Trần Thị Tươi 207
Nghiên cứu khả năng nhả chậm chất khoáng N-P-K trong phân hữu cơ khoáng trên nền than bùn. Phần I – Phân khoáng Đơn
Bùi Thanh Hương, Nguyễn Quang Vinh, Lưu Cẩm Lộc 213
Chế tạo vật liệu compozit sinh học trên nền nhựa polyeste không no gia cường bằng sợi nứa có xử lý bổ sung plasma lạnh
Tạ Thị Phương Hòa, Trần Vĩnh Diệu, Đoàn Thị Yến Oanh, Mạc Văn Phúc 220
Premnaodoroside A and 10-o-trans-p-methoxycinnamoylcatalpol, two iridoid glycoside derivatives from the leaves of Premna integrifolia L
Nguyen Thi Bich Hang, Pham Thanh Ky, Chau Van Minh, Nguyen Phuong Thao, Phan Van Kiem 230
Review: Research and application of bamboo and jute fibers reinforced polymer composite in Vietnam
Tran Vinh Dieu, Bui Chuong, Nguyen Huy Tung, Phan Thi Minh Ngoc, Nguyen Pham Duy Linh, Pham Gia Huan, Nguyen Thi Thuy, Tran Kim Dung, Tran Hai Ninh 236
Phản ứng quang hoá và ozon hoá của các dẫn xuất 12-deoxoartemisinin
Trần Đức Quân, Trần Văn Sung 247
The effects of oxidized temperatures on microstructures, electrical and gas sensing properties of tin oxide nano thin films
Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Đức Hòa 252
Effect of recycling process in twin screws extruder HAAK on structure and crystallization behavior of polypropylene
Bui Chuong, Gilbert Villoutreix, Nguyen Tri Phuong 257
Thông báo ngắn: Nghiên cứu phản ứng ozon hóa của -pinen, limonen và iso-safrol
Trần Văn Sung, Trần Đức Quân, Phạm Văn Lý, Trần Văn Lộc 263


ISSN: 0866-7144