Vol 47, No 1 (2009)

Table of Contents

Articles

Mục lục PDF
Vietnam Journal of Chemistry
Cơ chế tắt huỳnh quang của dipyrenyl calix[4]aren khi tạo phức với Fe3+.
Dương Tuấn Quang và cộng sự 1
Chế tạo vật liệu hấp thụ H2S dạng viên đùn từ ZnO hoạt tính.
Vũ Thanh Quang và cộng sự 5
Tổng hợp biodiesel từ dầu nành trên xúc tác dị thể Na2CO3 mang trên -Al2O3.
Nguyễn Văn Thanh và cộng sự 10
Nghiên cứu lý thuyết tương tác giữa SiHF3 và NH3, CO2, CO, HCN.
Nguyễn Tiến Trung và cộng sự 16
Tổng hợp một số ,-không no đi từ các dẫn xuất axetyl cumarin
Nguyễn Minh Thảo và cộng sự 22
Tổng hợp và nghiên cứu tính chất và khảo sát khả năng thăng hoa một số pivalat đất hiếm
Triệu Thị Nguyệt và cộng sự 28
Nghiên cứu sự tạo thành gốc tự do OH* từ H2O2 và khả năng oxi hóa của chúng trong hệ xúc tác Co2+ + xitric axit (H4L) bằng phương pháp dùng các chất ức chế.
Nguyễn Văn Dưỡng và cộng sự 34
Ô nhiễm kim loại nặng trong đất và trầm tích tại một số bãi thu gom và tái chế chất thải điện tử.
Tạ Thị Thảo và cộng sự 41
Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng zeolit HZSM-5 dùng nguồn silic từ vỏ trấu
Lê Thị Hoài Nam và cộng sự 47
Nghiên cứu hiệu ứng gia cường của cacbon nano tube đối với vật liệu polyme tổ hợp trên cơ sở cao su thiên nhiên/styren butadien và cao su thiên nhiên/polypropylen
Nguyễn Quang và cộng sự 54
Ppy(oxit phức hợp spinel) tổng hợp điện hoá trên graphit ứng dụng làm điện cực catôt trong xử lý môi trường nhờ hiệu ứng Fenton điện hoá
Nguyễn Thị Lê Hiền và cộng sự 61
Xúc tác quang micro nanocompozit trên cơ sở TiO2 – nanocacbon mang trên vật liệu đệm cacbon có cấu trúc
Ngô Tuấn Anh và cộng sự 67
Nghiên cứu chế tạo compozit sinh học trên cơ sở nhựa polyeste không no gia cường bằng mat nứa lai tạo với mat thủy tinh.
Đoàn Thị Yến Oanh và cộng sự 75
Một megastigman glycozit mới từ lá cây đề Ficus religiosa L. (Moraceae)
Cầm Thị Ính và cộng sự 81
Tính chất của sợi dứa dại (sisal) Việt Nam.
Trần Vĩnh Diệu và cộng sự 85
Menisdaurin và axit rosmarinic phân lập từ cây cườm rụng hoa dài (Ehretia longiflora Champ., Boraginaceae)
Phan Văn Kiệm và cộng sự 90
Anthraquinones from the roots of Paederia scandens
Đặng Ngọc Quang 95
Nghiên cứu tổng hợp perovskit LaCr0,5Mn0,5O3 ở nhiệt độ thấp bằng phương pháp đốt cháy gel
Nguyễn Xuân Dũng và cộng sự 99
Synthesis and structural characterization of x (wt.%) MoO3/MCM-41 Catalysts for ethylbenzene dehydrogenation
Hoa Huu Thu et al 105
Preminary results of riverstrahler model application to the red river system (Vietnam)
Le Thi Phuong Quynh et al 110
Synthesis of thiourea chitosan and thiourea chitosan metal complexes and antibactarial activity
Le Van Tan et al 116
Photochemical Reaction of ihydroartemisinin esters
Tran Van Sung et al 122
Some di- and triterpenes of Wedelia urticaefolia (Bl.) (Asteraceae)
Nguyen Kim Phi Phung et al 127


ISSN: 0866-7144