Vol 46, No 3 (2008)

Table of Contents

Articles

Mục lục
Vietnam Journal of Chemistry
Khả năng bảo vệ chống ăn mòn của màng nano-compozit Ppy/-Fe2O3 được tổng hợp điện hóa khi có mặt các chất hoạt động bề mặt
Nguyễn Thị Lê Hiền và cộng sự 263
Ảnh hưởng của thời gian và nhiệt độ đến hiệu quả ức chế ăn mòn thép cacbon bởi natri silicat và natriphotphat trong nước đã khử khí oxi
Vũ Đình Huy và cộng sự 268
Hiện tượng biến động oxi hóa-khử PaNi trong quá trình tổng hợp điện hóa bằng phương pháp CV
Lê Xuân Quế và cộng sự 274
Nghiên cứu ảnh hưởng ức chế của curcumin từ nghệ Curcuma longa tới hoạt tính của Phospholipaza A2, enzym tách ra từ nọc rắn hổ mang (Naja naja)
Trần Đình Toại và cộng sự 281
Nghiên cứu tổng hợp axit glycolic bằng phương pháp oxi hóa etylen glycol trên hệ xúc tác Au/Al2O3 và Au/C
Hồ Sơn Lâm và cộng sự 286
Nghiên cứu thành phần hóa học cây xích thược (Paeonia veitchii Lynch. var Beresowskii
Phan Văn Kiệm và cộng sự 292
Phân tích so sánh tính chất xốp của vật liệu silica rây phân tử mao quản trung bình có cấu trúc lục lăng SBA-15 và MCM-41
Lê Thanh Sơn và cộng sự 304
Xác định nhóm chỉ thị sinh hóa sulhydryl (-SH) cho sự ô nhiễm asen và đồng của cây rau má (Centella asiatica)
Nguyễn Cửu Khoa và cộng sự 309
Tổng hợp và đặc trưng của xúc tác SO42-/Al2O3-ZrO2 cấu trúc mao quản trung bình
Ngô Thị Thuận và cộng sự 314
Phân tích phổ khối lượng của một số phức chất Ni(II) với thiosemicacbazon
Chu Đình Kính và cộng sự 320


ISSN: 0866-7144