Vol 46, No 2 (2008)

Table of Contents

Articles

Mục lục
Vietnam Journal of Chemistry
Ảnh hưởng của các chất tạo cấu trúc tới sự hình thành xúc tác VAPO
Phạm Thanh Huyền và cộng sự 133
Nghiên cứu hoá học và hoạt tính sinh học cây diếp cá suối Gymnotheca chinensis Decne (Saururaceae). Phần 1.
Hoàng Thanh Hương và cộng sự 138
Ảnh hưởng của một số điều kiện tổng hợp lên cấu trúc của hệ xúc tác có mao quản trung bình spinel NiAl
Nguyễn Kim Ngà và cộng sự 142
Nghiên cứu đặc tính hóa lý của hệ oxit hỗn hợp V-Mg-O
Nguyễn Anh Vũ và cộng sự 147
Ảnh hưởng của dung môi đến tính bền của xúc tác phức coban dị thể trong phản ứng oxi hóa chọn lọc của sec-phenetyl ancol
Vũ Thị Thu Hà và cộng sự 153
Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thăm dò hoạt tính sinh học của các phức chất Cu(II), Ni(II) với xitronenlal và menton thiosemicacbazon
Phan Thị Hồng Tuyết và cộng sự 159
Phương pháp biến đổi Laplace, phép gần đúng điểm yên ngựa độ chính xác cao ứng dụng cho việc tính mật độ trạng thái dao động của các phân tử trong động học của phản ứng đơn phân tử. phần 2.
Trần Vĩnh Quý và cộng sự 165
Nghiên cứu chuyển hóa 3-oxominovin thành ancaloit minovin
Phan Đình Châu 169
Nghiên cứu tổng hợp biodiezel từ dầu đậu nành trên xúc tác NaOH/MgO
Nguyễn Văn Thanh và cộng sự 172
Nghiên cứu khảo sát các phương pháp tổng hợp chất kích thích sinh trưởng thực vật axit indol-3-butyric (IBA)
Đào Văn Hoằng và cộng sự 178
Vật liệu mao quản trung bình Cu/SBA-15 được tổng hợp bằng phương pháp trao đổi ion
Hoàng Văn Đức và cộng sự 183
Tính toán dự báo ảnh hưởng của đột biến gen đến hoạt tính của CD38 đối với phản ứng tạo thành CADPR
Đặng Ứng Vận 188
Nghiên cứu quá trình hình thành màng phủ kép cromat-vecni bảo vệ chống ăn mòn cho latong-silic
Nguyễn Đức Hùng và cộng sự 195
Nghiên cứu hiệu ứng tăng cường chiết của các nguyên tố đất hiếm nhẹ (La, Nd, Sm, Eu) bằng hỗn hợp triphenylphotphin oxit (TPPO) và axit 2-etyl hexyl 2-etyl hexyl photphonic (PC88A) từ dung dịch axit nitric
Lưu Minh Đại và cộng sự 201
Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocompozit trên cơ sở hỗn hợp một pha, hai pha của các nhựa polyeste không no và nanosilica
Hoàng Anh Sơn và cộng sự 205
Nghiên cứu động học của phản ứng oxi hóa phenol đỏ trên xúc tác Fe-SBA-15
Lê Thanh Sơn và cộng sự 211
Phân hủy 2,4,6-trinitrotoluen (TNT) trong chất thải rắn bằng sắt kim loại
Phạm Mạnh Thảo 217
Isolation and structural characterization of phenolic glycoside and triterpenes in Celastrus hindsii Benth
Trần Văn Sung và cộng sự 224
Terpenoids from Adiantum emarginatum
Phan Van Kiem et al 229
Contribution to syntheses of some azomethines of 5-amino-1-methyl-2-phenylindole series
Nguyen Dinh Thanh et al 234
Amino-functionalized CoFe2O4 magnetic nanoparticles as an efficient heterogeneous catalyst for benzaldehyde cyanosilylation
Phan Thanh Son Nam et al 240
Ophiofolius B, a new sesquiterpene from Ophiopogon confertifolius
Nguyen Thi Vinh Hue et al 247
Synthesis and spectral studies of complexes between palladium and some thiosemicarbazones
Trinh Ngoc Chau et al 251
Intermedia phases in synthesis of AlPO4-5 molecular sieve: A study of XRD, raman scattering and TGA
Vo Vien et al 258


ISSN: 0866-7144