Vol 45, No 4 (2007)

Table of Contents

Articles

Table of Contents
Vietnam Journal of Chemistry
Tổng hợp chất màu xanh (Co, Ni, Cu, Fe-Cordierit) sử dụng cho gạch ceramic
Phan Văn Tường, Lê Đình Quý Sơn 397
Nghiên cứu phản ứng isome hóa n-hexan trên xúc tác Pt/gamma-Al2O3
Nguyễn Hữu Trịnh 403
Sự tương tác lẫn nhau giữa các ion chuyển tiếp trong các xúc tác phức hỗn hợp (Me2++Me2+)En
Trần Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Văn Xuyến 407
Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu mao quản trung bình Al-MSU và xác định hoạt tính xúc tác trong phản ứng crackinh phân tử lớn. Phần II - Đánh giá tính chất xúc tác của vật liêu Al-MSU trong phản ứng cracking phân tử lớn TIPB
Đỗ Xuân Đồng, Nguyễn Thị Thanh Loan, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Đình Tuyến, Lê Thị Hoài Nam 412
Nghiên cứu chế tạo màng chuyển hóa ánh sáng polyetylen có chứa chất nhị phân Eu, Y: (phen)2Eu1-xYx(NO3)3
Lê Bá Thuận, Đỗ Ngọc Liên, Nguyễn Đức Vượng, Nguyễn Trọng Hùng, Lưu Xuân Đĩnh 417
Tổng hợp các N-axetyl-3-indolinon
Trần Văn Sung, Nguyễn Văn Tuyến, Trần Văn Lộc, Phạm Văn Cường 423
Nghiên cứu lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn thân thiện môi trường trên cơ sở epoxy và axit indol-3 butyric
Trịnh Anh Trúc, Bùi Trần Lượng, Tô Thị Xuân Hằng 427


ISSN: 0866-7144