Vol 45, No 1 (2007)

Table of Contents

Articles

Table of Contents
Vietnam Journal of Chemistry
Tổng hợp một số dẫn xuất của cycloart-23Z-ene-3beta-25-diol và hoạt tính sinh học của chúng
Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Quyết Chiến 5
Phân lập và khảo sát hoạt tính sinh học của các ditecpen-gamma-lacton từ lá xuyên tâm liên (Andrographis paniculata Nees).
Nguyễn Văn Đậu, Lê Văn Hiếu 12
Trùng hợp điện hóa màng bảo vệ polypyrrol trực tiếp trên nền thép cacbon sử dụng salicylat làm ion đối
Nguyễn Tuấn Dung 18
Nghiên cứu chế tạo nhanh PAC bằng con đ−ờng axit và ứng dụng keo tụ nước thải tại một số xí nghiệp giấy tái chế xã Phong Khê (Bắc Ninh)
Hồ Văn Khánh 24
Nghiên cứu hữu cơ hóa clay tuy phong bằng axit aminotrimetylphotphonic
Tô Thị Xuân Hằng, Trịnh Anh Trúc, Trương Hoài Nam, Nguyễn Đức Nghĩa 28
Tổng hợp một số dẫn xuất amit của 3alpha-hydroxy-lup-20(29)-en-23,28-dioic axit chiết từ cây chân chim
Trần Văn Lộc, Trần Văn Sung 33
Tổng hợp một số dẫn xuất của Lupeol và nghiên cứu hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định
Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Quyết Chiến, Nguyễn Đức Vinh 37
Nghiên cứu ảnh hưởng của dầu ve đến tính chất mỡ phân hủy sinh học gốc xà phòng liti trên cơ sở hỗn hợp dầu sở-ve
Phạm Thúy Hà, Hoàng Trọng Yêm 42
Tổng hợp các dẫn xuất pyrolizin mới
Phạm Khánh Phong Lan 47
Nghiên cứu sử dụng than hoạt tính dạng sợi từ xơ đay để hấp phụ phenol và p-nitrophenol trong nước
Phan Ngọc Hòa, Nguyễn Thanh Hồng, Nguyễn Văn Phong 52
Compozit epoxy/Ppy-gamma-Fe2O3 bảo vệ chống ăn mòn kim loại
Nguyễn Thị Lê Hiền, Trịnh Anh Trúc, Vũ Kế Oánh, Nguyễn Đăng Đức 57
Nghiên cứu tổng hợp xúc tác lai tạp dùng cho phản ứng đồng phân hóa n-hexan
Lê Thanh Tùng, Hoa Hữu Thu 67
Xúc tác Pt/WO3-ZrO2 trên vật liệu mao quản trung bình SBA-15 trong phản ứng isome hóa n-heptan
Ngô Thị Thuận, Phạm Xuân Núi 77
Phổ hấp thụ electron của một số phức chất của nguyên tố đất hiếm với axit DL-2-amino-n-butyric
Lê Chí Kiên, Đặng Thị Thanh Lê, Phạm Đức Roãn 83
Nghiên cứu phản ứng oxi hóa pha lỏng saccarozơ bằng H2O2 với xúc tác triaxetylaxetonat sắt
Pham Thanh Huyen, Dinh Thi Hai Ha, Dao Van Tuong, Karl Eichinger 92
Effect of pulse time and external magnetic field on Giant Magnetoresistance (GMR) effect of electrodeposited multilayer Co/Cu
Mai Thanh Tung, Nguyen Hoang Nghi 97
Chemical examination of Polyscias serrata Balf. Family Araliaceae
Nguyen Thi Anh Tuyet, Nguyen Kim Phi Phung 102
Silychristin and isosilychristin from the fruits of Silybum marianum (L.) Gaertin
Trinh Thi Diep, Phan Van Kiem, Nguyen Thuong Dong, Nguyen Huu Tung, Bui Thi Bang, Chau Van Minh, Alessandra Braca 106
Chemical constituents of Zizyphus sativa Gaertn fruits. Part II - Triterpenoid acid
Nguyen Thi Hoang Anh, Tran Van Sung, L. Wessjohann 110
Structure and physico-chemical properties of silica gels doped with optically activated Er3+ ions by sol-gel process
Nguyen Viet Long, Du Thi Xuan Thao, Nguyen Duc Chien, Pham Thanh Binh 114
Prototane-type tripternenes from the Rhizomes of Alisma plantago-aquatica
Chau Van Minh, Phan Van Kiem, Pham Hai Yen, Tran Thu Huong, Alessandra Braca 120
Biologically active phenolic constituents from Alpinia gagnepainii K. Schum. (Zingiberaceae)
Le Huyen Tram, Phan Minh Giang, Phan Tong Son 126


ISSN: 0866-7144