Vol 49, No 2 (2011)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

TỔNG HỢP VÀ ĐẶC TRƯNG VẬT LIỆU SBA-15 CHỨC NĂNG HÓA NHÓM THIOL: ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG NGUỒN CUNG CẤP NHÓM THIOL
Trần Thị Thu Phương, Võ Viễn
KHẢ NĂNG HẤP PHỤ PHẨM MÀU ALIZARIN VÀNG G CỦA VẬT LIỆU COMPOZIT TỪ TÍNH Fe3O4 NANO/CACBON HOẠT TÍNH
Bùi Thị Thái, Nguyễn Xuân Hoàn
TỔNG HỢP CLAY POLYPYROL VÀ ỨNG DỤNG NHƯ CHẤT ỨC CHẾ ĂN MÒN CHO LỚP PHỦ EPOXY TRÊN NỀN THÉP CACBON
Trịnh Anh Trúc, Tô Thị Xuân Hằng
TỔNG HỢP POLYANILIN HÒA TAN ĐƯỢC TRONG NƯỚC
Vũ Đình Huy, Nguyễn Thị Minh Học
CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANO γ-Fe2O3/CÁT THẠCH ANH HẤP PHỤ ASEN, SẮT VÀ MANGAN
Lưu Minh Đại, Nguyễn Thị Tố Loan
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SỬ DỤNG OXIT HỖN HỢP Fe2O3-Mn2
Lưu Minh Đại, Đào Ngọc Nhiệm, Phạm Ngọc Chức
NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT VÀ CẤU TRÚC CỦA VẬT LIỆU COMPOZIT POLYETYLEN/PE-g-AM/CaCO3
Thái Hoàng, Vũ Minh Đức, Nguyễn Vũ Giang, Đỗ Quang Thẩm
LIGNAN, CINNAMIC AMID VÀ FLAVONON GLYCOSIT TỪ GỖ CÂY DÓ TÀU (AQUILARIA SINENSIS)
Phạm Thị Phương Dung, Nguyễn Thị Thanh Hương, Trịnh Thị Thuỷ, Trần Văn Sung
CỐ ĐỊNH KHÁNG THỂ IgM KHÁNG VI RÚT BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG HÓA TRỊ CHO CẢM BIẾN MIỄN DỊCH ĐIỆN HÓA
Trần Quang Huy, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phạm Văn Chung, Phan Thị Ngà, Mai Anh Tuấn
TỔNG HỢP POLYME SIÊU HẤP THỤ NƯỚC TRÊN CƠ SỞ MỘT SỐ COPOLYME GHÉP TINH BỘT
Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Trung Đức, Đỗ Công Hoan
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY MỘC KÝ NGŨ HÙNG DENDROPHTOE PENTANDRA (L.) MIQ., HỌ CHÙM GỬI (LORANTHACEAE) KÝ SINH TRÊN CÂY MÍT ARTOCARPUS INTEGRIFOLIA VÀ CÂY NA ANNONA SQUAMOSA
Nguyễn Hoàng Hạt, Nguyễn Công Hào, Nguyễn Cửu Khoa
TỔNG HỢP VÀ THỬ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA MỘT SỐ DẪN CHẤT ARYLOXY-S-TRIAZIN
Đinh Thị Thanh Hải, Hoàng Thu Trang
LIÊN KẾT HIĐRO CHUYỂN DỜI XANH VÀ TƯƠNG TÁC AXIT–BAZƠ TRONG CÁC PHỨC GIỮA ĐIMETYL ETE VÀ DẪN XUẤT THẾ HALOGEN CỦA NÓ VỚI CO2
Đỗ Thanh Hiền, Nguyễn Thị Thu Trang, Trần Thành Huế, Hoàng Văn Hoà, Nguyễn Tiến Trung
PHẢN ỨNG GHÉP GLYCIDYLMETACRYLAT LÊN POLYETYLEN PHẦN I. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN PHẢN ỨNG GHÉP
Nguyễn Thị Thuỷ, Nguyễn Huy Tùng, Bùi Chương
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHẾ TẠO MÀNG MỎNG CỦA MỘT SỐ CACBOXYLAT ĐẤT HIẾM BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẮNG ĐỌNG HƠI HÓA HỌC
Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Hiền Lan
TỔNG HỢP VẬT LIỆU NANO PHÁT QUANG YVO4:Eu3+ VÀ YVO4:Er3+ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẢN ỨNG NỔ
Nguyễn Vũ, Nguyễn Đức Văn, Đinh Xuân Lộc, Đỗ Hùng Mạnh, Phạm Đức Roãn
TỔNG HỢP, ĐẶC TRƯNG VÀ ỨNG DỤNG VẬT LIỆU NANO-ZEOLIT NaX TỪ CAO LANH II - TỔNG HỢP VÀ ĐẶC TRƯNG VẬT LIỆU NANO-ZEOLIT NaX TỪ CAO LANH KHÔNG XỬ LÝ AXIT- ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NGUYÊN LIỆU VÀ HÀM LƯỢNG NƯỚC TRONG GEL ĐẾN KÍCH THƯỚC TINH THỂ
Hà Thị Lan Anh, Tạ Ngọc Đôn
ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ ANION ĐẾN KHẢ NĂNG BẢO VỆ CHỐNG ĂN MÒN CỦA MÀNG POLYPYROL TỔNG HỢP ĐIỆN HÓA TRONG DUNG DỊCH TETRAOXALAT
Đỗ Xuân Giang, Nguyễn Thị Lê Hiền
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC LÁ CÂY SƠN TRÀ POILANE (ERIOBOTRYA POILANEI J.E. VID.), HỌ HOA HỒNG (ROSACEAE) I. TRITECPEN KHUNG URSAN
Đinh Gia Thiện, Trần Văn Chiến, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Trần Văn Sung
NGHIÊN CỨU NÂNG CAO ĐỘ BỀN VA ĐẬP CỦA POLYME EPOXY BẰNG CÁCH BIẾN TÍNH VỚI LACCOL TÁCH TỪ SƠN TỰ NHIÊN VIỆT NAM
Trần Vĩnh Diệu, Đoàn Thị Yến Oanh, Nguyễn Minh Thu
TỔNG HỢP KETIMIN LÀM CHẤT ĐÓNG RẮN CHO MÀNG PHỦ NHỰA EPOXY TỪ DIETYLENTRIAMIN (DETA) VÀ METYLIZOBUTYLXETON (MIBK)
Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Nguyễn Đức Anh
NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNG CATALAZA ĐƯỢC XÚC TÁC BẰNG PHỨC CỦA Co2+ VỚI AXETYLAXETON (Acac) TRONG HỆ: H2O – Co2+– Acac – H2O2 (1)
Lê Văn Huỳnh, Nguyễn Văn Xuyến, Nguyễn Minh Tuyền
ẢNH HƯỞNG CỦA TIỀN CHẤT ĐẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VẬT LIỆU MAO QUẢN TRUNG BÌNH MgO
Phạm Thanh Huyền, Ngô Lê Lam, Nguyễn Huy Chinh, Huỳnh Đăng Chính
NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT CƠ CHẾ PHẢN ỨNG CỦA NGUYÊN TỬ O (1D) VỚI METANOL
Nguyễn Thị Minh Huệ, Nguyễn Hữu Thọ, M. C. Lin, Lee Yuan-Pern
REPORT ON THE AVAILABILITY OF QUANTUM AND GLIDE SOFTWARE ON DOCKING LIGANDS-PROTEIN
Nguyen Hoa Mi, Dang Ung Van, Le Kim Long, Lam Ngoc Thiem, Do Quang Huy
STUDY OF SUPERCAPACITIVE BEHAVIORS OF Co AND Fe DOPED MANGANESE OXIDES PREPARED BY ANODIC ELECTRODEPOSITION
Le Thi Thu Hang, Ngo Duc Tung, Nguyen Thi Lan Anh, Mai Thanh Tung
CYANIDE DETECTION ABILITY OF THE PbO2 ELECTRODE SYNTHESIZED BY PULSED CURRENT METHOD
Phan Thi Binh, Mai Thi Thanh Thuy, Nguyen Van Toan, Duong Thi Doan


ISSN: 0866-7144