Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Khảo sát khả năng hấp phụ amoni của oxit phức hợp LaFeO3 kích thước nanomet.

Nguyễn Thị Hà Chi, Đoàn Trung Dũng, Phạm Ngọc Chức, Nguyễn Quang Bắc, Dương Thị Lịm, Đào Ngọc Nhiệm

Abstract


Base on gel combustion method using polyvinyl alcohol under optimum condition such as gel-formation temperature of 80 oC, pH 4, molar ratio metal/PVA of 1/1, molar ratio La/Fe of 1/1, and calcination temperature of 550 oC for 2 hours, the nano-mixed oxide LaFeO3 was successful synthesized with average size of 100 nm. The prepared material was characterized by X-ray diffraction and scanning emission microscope. An investigation on the ammonium adsorption was illustrated with maximum adsorp ability of 19.88 gN/g at time equilibrium of 90 min. The adsorption capacity of the material did not depend on pH, Mn (II) and Fe(III).

Keywords. LaFeO3, combustion method, polyvinyl alcohol, ammonium adsorption.

Keywords


LaFeO3, combustion method, polyvinyl alcohol, ammonium adsorption

References


Lê Văn Khoa. Môi trường và ô nhiễm, Nxb. Giáo dục (1995).

Trần Tứ Hiếu, Nguyễn Văn Nội, Phạm Hùng Việt. Hoá học môi trường, Nxb. ĐHQG Hà Nội (1999).

Đặng Kim Chi. Hóa học Môi trường, Nxb. Xây dựng (2006).

Trần Tứ Hiếu. Hóa học phân tích, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội (2000).

Bùi Văn Mật và cộng sự. Xử lý amoni bằng công nghệ vi sinh, Công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội, (2007).

Cao Thế Hà và cộng sự. Dự án Xử lý amoni trong nước ngầm quy mô pilot tại Nhà máy nước Pháp Vân, Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội, Sở Giao thông Công chính Hà Nội (8/2004).

Nguyễn Việt Anh và cộng sự. Nghiên cứu xử lý nước ngầm nhiễm amoni bằng phương pháp sinh học kết hợp nitrrats hóa và khử nitrat với giá thể vi sinh là sợi acrylic, Tuyển tập các báo cáo Khoa học Hội nghị Môi trường Toàn quốc 898-911 (2005).

Nguyen Viet Anh, Nguyen Van Tin, Tran Hieu Nhue, Leu Tho Bach, Furukawa K. First results from experiments on nitrification of ammonia in ground water of Hanoi City, July 14-15 Osaka, Japan, (4) 206-210 (2003).

Lưu Minh Đại, Đào Ngọc Nhiệm, Vũ Thế Ninh, Phạm Ngọc Chức, Dương Thị Lịm. Tổng hợp perovskit LaFeo3 cấu trúc nano bằng phương pháp đốt cháy gel, Tạp chí Hóa học, 52(1), 130-133 (2014).


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.