Nghiên cứu thu nhận antimon từ quặng antimon bằng axit clohydric

Đào Ngọc Nhiệm, Phạm Ngọc Chức, Đoàn Trung Dũng, Nguyễn Thị Hà Chi, Nguyễn Đức Văn

Abstract


The separation and recovery of antimony from the Tan Lac – Hoa Binh antimony ore by hydrochloric acid has been studied. The effects of acid concentration, the rate of acid /ore and time effect on the recovery coefficient recovery of antimony have been studied. The results indicated that the recovery coefficient of antimony was enhanced from 6.25 % to 30 % with a reactive high yield of 87-89 % by using optimum conditions: the ratio of antimony acid / ore = 3:1; reaching time effect of 8 hours and HCl concentration of 6 M.

Keywords


Tan Lac – Hoa Binh antimony ore, time effect, ratio of antimony acid /ore, acid concentration, hydrochloric acid

Full Text:

PDF
Display counter: Abstract : 56 views. PDF : 397 views.