Degradation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and dibenzofuran by actinomyces strain XKDN12

Nguyễn Đương Nhã, Nghiêm Ngọc Minh, Nguyễn Ngọc Bảo, Đặng Thị Cẩm Hà

Abstract


Journal of Biotechnology 3(1): 123-132, 2005

Keywords


polycyclic aromatic hydrocarbonsDOI: https://doi.org/10.15625/1811-4989/3/1/12413 Display counter: Abstract : 57 views.