Cloning of gene encoding the vegetative insecticidal protein (Vip3) from Bacillus thuringiensis

Phạm Bích Ngọc, Lê Thị Hồng Ngọc, Phạm Thị Trà, Chu Hoàng Hà, Lê Trần Bình

Abstract


Journal of Biotechnology 3(1): 99-104, 2005

Keywords


Bacillus thuringiensisDOI: https://doi.org/10.15625/1811-4989/3/1/12410 Display counter: Abstract : 55 views.