Author Details

Quang, Bui Hong, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam, Vietnam

  • Vol 38, No 3 (2016) - Articles
    Genus Osmanthus Lour. (Oleaceae) and Osmanthus suavis King ex C. B. Clarke new record for the flora of Vietnam
    Abstract  PDF