Genus Neocheiropteris Christ (Polypodiaceae) of the Vietnam' flora

Vu Nguyen Tu

Abstract


Tác giả mô tả 3 loài thuộc chi Ngón tay Neocheiropteris Christ (Polypodiaceae) đã thu thập được ở Việt Nam, trong đó có một loài chưa được ghi nhận có ở Việt Nam trong các tài liệu đã công bố trước đây (N. erisala) và một loài được chuyển từ chi Microsorium sang (N. normalis)

Keywords


Polypodiaceae, Neocheiropteris, Vietnam

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7160/v1n1.3065 Display counter: Abstract : 29 views. PDF : 31 views.

 

                 

Editorial Office:

1st Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3791 7101

Email: tapchisinhhoc@vjs.ac.vn