Species composition and exploted production of squid in the gulf of Noth Vietnam

Nguyen Xuan Duc, Phan Trong Y

Abstract


Căn cứ vào những mẫu vật thu thập được ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển ven bờ miền Bắc Việt Nam từ năm 1959 đến 1978, tác giả xác định được ở vịnh Bắc Bộ có 19 loài mực, thuộc 8 giống và 3 họ.

Tác giả phân tích một số yếu tố sinh thái và tập tính sống của các loài mực có ảnh hưởng đến sản lượng khai thác.


Keywords


Mollusca, Cephalopoda, Loliginidae, Sepiadae, Sepiolidae, Vietnam

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7160/v1n1.3064 Display counter: Abstract : 32 views. PDF : 37 views.

 

                 

Editorial Office:

1st Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3791 7101

Email: tapchisinhhoc@vjs.ac.vn