Identification of some cowpeas in Vietnam

Nguyen Dang Khoi

Abstract


Thông qua nghiên cứu phát triển cá thể, đặc biệt là nghiên cứu cây mầm, tác giả khẳng định các loại đậu đen, đậu trắng, đậu đỏ, đậu trứng cuốc, đẫu đũa, đậu dãi áo mà nhiều người phân biệt làm 3 loại khác nhau, chỉ là những giống trồng khác nhau của cùng một loài đậu dải Vigna sinensis (L.) Savi ex Hassk.

Keywords


Vigna, Vietnam

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7160/v1n1.3063 Display counter: Abstract : 34 views. PDF : 47 views.

 

                 

Editorial Office:

1st Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3791 7101

Email: tapchisinhhoc@vjs.ac.vn