Author Details

Peter, Vandamme

  • Vol 53, No 2 (2015) - Articles
    NGHIÊN CỨU QUẦN XÃ VI KHUẨN TRONG NEM CHUA BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO NUÔI CẤY
    Abstract  PDF