Author Details

Công, Trịnh Đức

  • Vol 49, No 3 (2011) - Articles
    ẢNH HƯỞNG CỦA POLYME SIÊU HẤP THỤ NƯỚC ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA CÁC LOÀI CÂY HỌ ĐẬU TRỒNG TRÊN BÃI THẢI KHAI THÁC THAN – MỎ THAN NÚI HỒNG - TỈNH THÁI NGUYÊN
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)
  • Vol 52, No 4 (2014) - Articles
    Ảnh hưởng của polyme thân thiện với môi trường đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây hồ tiêu tại Chư Sê - tỉnh Gia Lai
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)