Author Details

Mấn, Trần Đình

  • Vol 49, No 1 (2011) - Articles
    ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM VI KHUẨN LACTIC LÊN SỰ THAY ĐỔI HÀM LƯỢNG AXIT AMIN CỦA CÁ TẠP SAU THỜI GIAN BẢO QUẢN VÀ ỨNG DỤNG CHO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)