Author Details

Cuc, Nguyen Thi Kim, Viện Hóa sinh biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam