Author Details

Minh Châu, Đào Thị, Khoa Sinh học, Trường Đại học Vinh, 182 Lê Duẩn, TP. Vinh, Nghệ An, Viet Nam

  • Vol 54, No 2C (2016) - Articles
    ĐA DẠNG CỦA NHÓM CÂY CHO DẦU VÀ NHỰA Ở VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT VÀ HIỆN TRẠNG KHAI THÁC, QUẢN LÍ
    Abstract  PDF