Vol 50, No 6 (2012)

Table of Contents

Articles

MỘT SỐ VẤN ĐỀ TÍNH TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU
Vũ Đức Thi 679
ACTIVE CONTROL OF EARTHQUAKE-EXCITED STRUCTURES WITH THE USE OF HEDGE-ALGEBRAS-BASED CONTROLLERS
Bui Hai Le, Nguyen Cat Ho, Tran Duc Trung, Vu Nhu Lan, Bui Thi Mai Hoa 705
CÁC MÃ XYCLIC VÀ XYCLIC CỤC BỘ TRÊN VÀNH ĐA THỨC
Nguyễn Bình 735
VẬT LIỆU KHUNG CƠ KIM (MOFs): CÁC ỨNG DỤNG TỪ HẤP PHỤ KHÍ ĐẾN XÚC TÁC
Lê Thành Dũng, Nguyễn Thanh Tùng, Phan Thanh Sơn Nam 751
CÔNG NGHỆ ĐIỆN HÓA VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI
Nguyễn Đức Hùng 767
ĂN MÒN VÀ PHÁ HỦY VẬT LIỆU KIM LOẠI TRONG MÔI TRƯỜNG KHÍ QUYỂN NHIỆT ĐỚI VIỆT NAM
Lê Thị Hồng Liên 795
ĐIỂM LẠI CÁC NGHIÊN CỨU HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC MỘT SỐ LOÀI SINH VẬT BIỂN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2006-2012
Châu Văn Minh, Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Phương Thảo, Trần Hồng Quang, Nguyễn Hữu Tùng, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Văn Hùng, Phan Văn Kiệm 825
CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC VẬT TRONG THẾ KỈ XXI: TRIỂN VỌNG VÀ THÁCH THỨC
Dương Tuấn Nhựt, Hoàng Xuân Chiến 859
CÔNG NGHỆ ADENOVIRUS VECTOR VÀ ỨNG DỤNG TRONG KÍCH ỨNG MIỂN DỊCH GIA CẦM
Phạm Việt Cường, Nguyễn Thị Kim Cúc 875
SỰ LIÊN KẾT TÍCH HỢP CỘNG NĂNG CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG CƠ KHÍ TỰ ĐỘNG HÓA VÀ CƠ ĐIỆN TỬ
Phan Bùi Khôi, Bành Tiến Long 891
THÁCH THỨC VÀ TRIỂN VỌNG ĐỐI VỚI NHIÊN LIỆU TRONG TƯƠNG LAI – GÓC NHÌN TỪ VIỆT NAM
Hồ Sĩ Thoảng 899
PHÁT TRIỂN NHIÊN LIỆU SINH HỌC HƯỚNG ĐẾN XÂY DỰNG MÔ HÌNH BIOMASS TOWN Ở VIỆT NAM
Phan Đình Tuấn 943


Published by Vietnam Academy of Science and Technology