Vol 50, No 3 (2012)

Table of Contents

Articles

STUDY THE ANTICANCER MECHANISM OF THE PROMISSING COMPOUND 2B2D BY USING MICROARRAY TECHNIQUE
Do Thi Thao, Do Thi Phuong, Nguyen Thi Trang, Nguyen Thi Nga, Huang Ying Chi 267
BIOLOGICAL CHARACTERISTICS AND CLASSIFICATION OF THE THERMOPHILIC BACTERIA BML07 STRAIN PRODUCING BOTH THERMOSTABLE AMYLASE AND CELLULASE ISOLATED FROM MY LAM HOT SPRING
Nguyen Kim Thoa, Nguyen Thi Da, Nguyen Quoc Viet, Tran Dinh Man 275
SINH ENZIM NGOẠI BÀO PEROXIDAZA, LACCAZA VÀ PHÂN HỦY CÁC HỢP CHẤT VÒNG THƠM CỦA CHỦNG XẠ KHUẨN XKBH1
Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Bá Hữu, Nguyễn Thị Thanh Ngân, Đặng Thị Cẩm Hà 285
TINH SẠCH VÀ XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH CỦA LACCASE TÁI TỔ HỢP TỪ ASPERGILLUS NIGER D15#26 lcc1 1.8B
Nguyễn Thị Phương Mai, Lê Quang Hòa, Tô Kim Anh 297
EXPRESSION AND PURIFICATION OF CRY8DA RECOMBINANT PROTEIN AGAINST COLEOPTERAN INSECTS OF BACILLUS THURINGIENSIS IN E. COLI
Lê Thi Minh Thanh, Nguyen Thi Hue, Tran Duy Quy, Ngo Dinh Binh 309
ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ DẠNG SELEN TRONG HẢI SẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN
Lê Thi Duyen, Lê Lan Anh, Lê Đức Liêm 319
PHÂN LẬP CÁC POLISACCARIT TỪ NẤM HẦU THỦ LÊN MEN DỊCH THỂ VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG U CỦA CHÚNG
Trần Thị Hồng Hà, Lê Hữu Cường, Trần Thị Như Hằng, Lưu Văn Chính, Lê Mai Hương 327
PHÂN TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH HỆ PROTEIN NƯỚC TIỂU Ở BỆNH NHÂN GHÉP THẬN CÓ BIẾN CHỨNG THẢI GHÉP CẤP TÍNH
Phạm Đức Đan, Đỗ Hữu Chí, Hà Phan Hải An, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi 335
CLONING OF ENDO- β-1,4 GLUCANASE FROM ASPERGILLUS NIGER AND ITS EXPRESSION IN SACCHAROMYCES CEREVISIAE
Pham Viet Cuong, Quyen Dinh Thi, Nguyen Thi Kim Cuc 343
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CÂY TRÔM LEO
Lê Chí Hoan, Nguyễn Thùy Linh, Phạm Văn Cường, Đoàn Thị Mai Hương, Djaja D. Soejarto, Nguyễn Văn Hùng, Châu Văn Minh 353
ĐA DẠNG QUẦN XÃ TẢO SILÍC BÁM TẠI HỒ TÂY
Dương Thị Thủy, Lê Thị Phương Quỳnh 361
ẢNH HƯỞNG CỦA Nd3+ ĐẾN CẤU TRÚC VÀ HOẠT TÍNH QUANG XÚC TÁC CỦA BỘT Nd-TiO2 KÍCH THƯỚC NANO ĐIỀU CHẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THUỶ NHIỆT VÀ THỦY PHÂN
Nguyễn Văn Hưng, Ngô Sỹ Lương, Đặng Thị Thanh Lê, Nguyễn Văn Khanh 367
LOẠI BỎ PHẨM NHUỘM REACTIVE BLUE 181 BẰNG KĨ THUẬT FENTON DỊ THỂ SỬ DỤNG TRO BAY BIẾN TÍNH/H2O2
Đào Sỹ Đức, Trịnh Thị Thanh Hảo 375
ỨNG DỤNG LỚP PHỦ PbO2 TRÊN THÉP KHÔNG GỈ 304 LÀM ANÔT TRƠ CHO QUÁ TRÌNH BẢO VỆ CATÔT SỬ DỤNG DÒNG NGOÀI TRONG MÔI TRƯỜNG ĐẤT
Nguyễn Thu Phương, Phạm Thị Năm, Đinh Thị Mai Thanh 385
MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU POLYME NANOCOMPOZIT TRÊN CƠ SỞ BLEND NBR/PVC VÀ NANOCLAY
Hoàng Tuấn Hưng, Lương Như Hải, Đào Thế Minh, Ngô Kế Thế, Đỗ Quang Kháng 397


Published by Vietnam Academy of Science and Technology