Vol 53, No 2 (2015)

Table of Contents

Articles

BIOKEYS – AN INTEGRATED SYSTEM FOR WORKING WITH DATABASE AND POLYCLAVE IDENTIFICATION KEYS OF VARIOUS TAXONOMIC LEVELS PDF PDF
Nguyen Van Sinh 127
Sự phân bố và đặc tính xúc tác của β-1,3-glucanase ở động vật biển không xương sống Việt Nam PDF
Huỳnh Hoàng Như Khánh, Cao Thi Thúy Hằng, Phạm Đức Thịnh, Bùi Minh Lý, Lê Quang Huấn, Ngô Thị Duy Ngọc, Phan Thị Hoài Trinh, Võ Thị Diệu Trang, Lê Thị Hoa 139
TẠO ADENOVIRUS TÁI TỔ HỢP MANG ĐOẠN GEN chIL-6
Vũ Thị Thu Huyền, Lê Hồng Minh, Nguyễn Thị Kim Cúc, Vũ Thị Quyên, Nguyễn Mai Anh, Lê Thanh Hòa, Phạm Việt Cường 147
NGHIÊN CỨU QUẦN XÃ VI KHUẨN TRONG NEM CHUA BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO NUÔI CẤY PDF
Nguyễn Thị Lâm Đoàn, Van Hoorde Koenraad, Cnockaert Margo, Lê Thanh Bình, Vandamme Peter 157
Đa dạng nguồn gen di truyền và cấu trúc quần thể Thông lá dẹt (Pinus krempfii Lecomte) ở Tây Nguyên - loài đặc hữu của Việt Nam bằng chỉ thị ISSR PDF
Trần Thị Liễu, Vũ Thị Thu Hiền, Nguyễn Tiến Hiệp, Đinh Thị Phòng 169
XỬ LÝ KỴ KHÍ DỊCH THẢI ĐEN TRONG SẢN XUẤT TINH BỘT SẮN THU HỒI KHÍ MÊ-TAN
Nguyễn Xuân Dũng, Đặng Ngọc Phượng, Ngô Kim Chi 180
STUDYING REACTIVITY RATIOS AND PHYSICAL PROPERTIES OF METHACRYLIC ACID - ETHYL ACRYLATE COPOLYMER
Tran Vu Thang, Pham Thi Thu Ha, Nguyen Van Khoi, Nguyen Van Manh, Pham Thi Thu Trang 187
ESTIMATING THE SAMPLING FREQUENCY AND ACCURACY OF SEDIMENT FLUX IN A LARGE ASIAN RIVER: THE RED RIVER SYSTEM (CHINA/VIETNAM)
Dang Thi Ha, Alexandar Coynel 194
ANTIMICROBIAL COMPOUNDS FROM RHIZOPHORA STYLOSA PDF
Phan Thi Thanh Huong, Nguyen Van Thanh, Chau Ngoc Diep, Nguyen Phuong Thao, Nguyen The Cuong, Nguyen Xuan Cuong, Nguyen Hoai Nam, Chau Van Minh 205
THE QUANTUM DOTS SOLAR CELLS BASED-ON DIFFERENT COUNTER ELECTRODES PDF
Ha Thanh Tung, Nguyen Thanh Nguyen 211
NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI, CẤU TRÚC CỦA MÀNG THỤ ĐỘNG Cr3+ TRÊN LỚP MẠ KẼM
Nguyễn Thị Thanh Hương, Lê Bá Thắng, Trương Thị Nam, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Văn Khương, Lê Đức Bảo 221
ACOUSTIC SONICATION EFFECTS ON SEWAGE SLUDGE DISINTEGRATION
Le Ngoc Tuan, Carine JULCOUR-LEBIGUE, Henri DELMAS 231
ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN MỜ TRONG BÀI TOÁN ROBOT BÁM QUỸ ĐẠO
Mạc Thị Thoa, Vũ Văn Thích, Trần Đức Trung 244
XÁC ĐỊNH ĐẶC TRƯNG ĐÀN HỒI CỦA TẤM VÀ ỐNG VẬT LIỆU CẤU TRÚC NA NÔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN NGUYÊN TỬ
Nguyễn Danh Trường, Lê Minh Quý 254


Published by Vietnam Academy of Science and Technology