Vol 51, No 3 (2013)

Table of Contents

Articles

MARKOV MODEL IN PROVING THE CONVERGENCE OF FUZZY GENETIC ALGORITHM
Tran Manh Tuan, Le Ba Dung 267
MỘT CÁCH TIẾP CẬN MỚI GIẢI QUYẾT VIỆC CHUYỂN TIẾP CÁC CAMERA TRONG HỆ THỐNG GIÁM SÁT TỰ ĐỘNG
Ngô Đức Vĩnh, Đỗ Năng Toàn 279
PHÂN LOẠI VÀ TÁCH DÒNG ĐOẠN PEPTID TÍN HIỆU CỦA GEN α-AMYLASE TỪ CHỦNG Bacillus sp. CN1-5 PHÂN LẬP TỪ ĐẤT
Nguyễn Thị Đà, Nguyễn Kim Thoa, Trần Đình Mấn 293
PHÁT HIỆN NHANH VIRUS DENGUE DỰA TRÊN KĨ THUẬT REVERSE TRANSCRIPTION-LOOP MEDIATED ISOTHERMAL AMPLIFICATION (RT-LAMP)
Trương Quốc Phong, Lâm Tú Quỳnh 303
SEASONAL VARIABILITY OF PARTICULATE ORGANIC CARBON (POC) IN A LARGE ASIAN TROPICAL RIVER: THE RED RIVER (CHINA/VIETNAM)
Dang Thi Ha, Alexandra Coynel, Henri Etcheber, Didier Orange, Pham Ngoc Anh Tu 315
NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG LƯỠNG ỔN ĐỊNH QUANG HỌC TRONG TINH THỂ PHOTONIC PHI TUYẾN MỘT CHIỀU
Nguyễn Văn Phú 327
NGHIÊN CỨU LÀM GIÀU ĐẤT HIẾM TỪ QUẶNG THẢI ĐỒNG SIN QUYỀN
Lưu Minh Đại, Phạm Minh Sơn, Đào Ngọc Nhiệm, Vũ Thế Ninh, Phạm Ngọc Chức, Đoàn Trung Dũng, Nguyễn Thành Anh 335
NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP VÀ BÁN TRƯỜNG DIỄN CỦA INDIRUBIN-3'-OXIME VÀ VIÊN NANG VINDOXIM HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH UNG THƯ
Nguyễn Mạnh Cường, Phạm Ngọc Khanh, Trần Thu Hường, Nguyễn Ngọc Hiếu, Hồ Việt Đức, Vũ Thị Hà, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Thị Hồng Vinh 343
XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NICOTIN TRONG NƯỚC TIỂU BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT LỎNG - RẮN VÀ GC/MS
Trần Thị Thanh Vân, Trịnh Thị Bích Thủy, Thành Thị Thu Thủy 363
HORIZONTALLY PLASMON HYBRIDIZATION ON SYMMETRIC-BREAKING METAMATERIALS
Nguyen Thi Hien, Bui Son Tung, Bui Xuan Khuyen, Nguyen Van Dung, Do Thanh Viet, Lee YoungPak, Nguyen Thanh Tung, Vu Dinh Lam 371
SUMMARIZE THE RESULTS OF STUDY ON ATMOSPHERIC CORROSION IN VIETNAM
Lê Thị Hồng Liên 379
ỨNG DỤNG KHÔNG ẢNH MÁY BAY ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN Ở HÒN ÔNG, VỊNH VÂN PHONG
Phan Minh Thụ, Bùi Hồng Long, Phạm Ngọc Lãng 393


Published by Vietnam Academy of Science and Technology