Vol 49, No 4 (2011)

Table of Contents

Articles

AN EFFECT TO HANDLE THE INTER-LEAVING PSEUDO NOISE SEQUENCES
Bui Lai An, Nguyen Thuy Anh
MỘT THUẬT TOÁN MỚI CHO MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN MỜ HEURICTIC TRONG DỰ BÁO CHỨNG KHOÁN
Nguyễn Công Điều
ĐIỀU CHỈNH NGỮ NGHĨA ĐỊNH LƯỢNG CỦA GIÁ TRỊ NGÔN NGỮ TRONG ĐẠI SỐ GIA TỬ VÀ ỨNG DỤNG
Nguyễn Duy Minh
CÁC HỢP CHẤT TRITERPENOIT CỦA CÂY BỌT ẾCH (GLOCHIDION OBLIQUUM DECNE) Ở VIỆT NAM
Lê Thị Mai Hoa, Lê Thị Thu Hà, Trần Đình Thắng
NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO VÀ KHẢO SÁT HỢP CHẤT ALKALOID ROTUNDINE TỪ CÂY BÌNH VÔI (STEPHANIA ROTUNDA LOUR
Trịnh Ngọc Nam, Nguyễn Văn Vinh
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG LỌC NANO VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH CHẤT TÁCH CỦA MÀNG
Trần Thị Dung, Phạm Thị Thu Hà, Vũ Quỳnh Thương
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CO2 TỪ KHÍ THẢI ĐỐT THAN ĐỂ NUÔI VI TẢO SPIRULINA PLATENSIS
Đặng Đình Kim, Trần Văn Tựa, Nguyễn Tiến Cư, Đỗ Tuấn Anh, Đặng Thị Thơm, Hoàng Trung Kiên, Lê Thu Thủy, Vũ Thị Nguyệt, Mai Trọng Chính, Nguyễn Văn Vượng
NGHIÊN CỨU CHUYỂN HÓA AXETON THÀNH ĐIAXETON ANCOL VÀ MESITYL OXIT TRÊN NHỰA ANIONIT
Nguyễn Quang Tùng, Nguyễn Xuân Cảnh, Đặng Đình Bạch, Mai Tuyên, Vũ Thị Thu Hà
SỰ BIẾN ĐỔI MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA LÁ CHÈ TRONG QUÁ TRÌNH LÀM HÉO
Đỗ Văn Chương
PHƯƠNG TRÌNH TỈ LƯỢNG HÓA HỌC TRONG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNG
Phạm Ngọc Anh, Vũ Đình Tiến, Nguyễn Công Bằng, Mai Xuân Kỳ
TÌM ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU CHO QUÁ TRÌNH TRÙNG HỢP POLYME ƯA NƯỚC TRÊN CƠ SỞ AXIT ACRYLIC SỬ DỤNG CHẤT KHƠI MÀO AMONI PESULFAT BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH HÓA THỰC NGHIỆM
Trịnh Đức Công, Nguyễn Văn Khôi
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU VÀ HẤP THU CHÌ Pb, Zn CỦA DƯƠNG XỈ PTERIS VITTATA L.
Trần Văn Tựa, Nguyễn Trung Kiên, Đỗ Tuấn Anh, Đặng Đình Kim
POTENTIALITY OF CO-BENEFITS OF CLIMATE AND AIR QUALITY IN FUEL SWITCHING FOR HANOI BUS SYSTEM
Nguyen Thu Trang, Nghiem Trung Dung, Tran Thu Trang
ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN DẠNG KÉO DỌC TRỤC ĐẾN TÍNH DẪN ĐIỆN CỦA ỐNG NANÔ CÁC BON ĐƠN LỚP
Đỗ Văn Trường, Nguyến Tuấn Hưng
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ NƯỚC KHỬ TRÙNG SIÊU Ô XY HOÁ
Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Hoài Châu, Nguyễn Đình Cường, Hoàng Thị Thanh Bình


Published by Vietnam Academy of Science and Technology