Vol 49, No 1 (2011)

Table of Contents

Articles

ON THE STATE-OPTIMIZATION APPROACH TO SYSTEM PROBLEMS: OPENED LOOP THINKING SOLUTIONS
Nguyen Thuy Anh, Nguyen Le Anh
HEDGE-ALGEBRAS-BASED FUZZY CONTROLLER: APPLICATION TO ACTIVE CONTROL OF A FIFTEEN-STORY BUILDING AGAINST EARTHQUAKE
Nguyen Cat Ho, Vu Nhu Lan, Tran Duc Trung, Bui Hai Le
PHÂN TÍCH HIỆU NĂNG CÁC CƠ CHẾ PHÂN BỔ KÊNH TRONG WiMAX
Nguyễn Tiến Ban, Đặng Thế Ngọc
ĐIỀU CHẾ BIODIESEL TỪ MỠ CÁ TRA VỚI XÚC TÁC BAZ RẮN KOH/γ-Al2O3
Lê Thị Thanh Hương, Phan Minh Tân, Trần Thị Việt Hoa
EPOXY HOÁ CAO SU THIÊN NHIÊN LỎNG CÓ NHÓM HYĐROXYL CUỐI MẠCH BẰNG AXIT 3-CLO PERBENZOIC
Lê Đức Giang, Phạm Hữu Lý
TÍNH CHẤT QUANG CỦA MÀNG PHỦ POLYVINYL PYROLIDON (PVP) BỌC PHỦ HẠT NANO ZnS:Mn TỔNG HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HOÁ HỌC
Trần Minh Thi, Nguyễn Thị Hiền, Vũ Quốc Trung
NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ VẬT LIỆU ĐIALĐEHYT XENLULO BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXY HÓA PERIODAT VÀ CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÍ CỦA NÓ
Đào Trọng Hiền, Ngô Quốc Bưu, Huỳnh Thị Hà, Nguyễn Hoài Châu
TASTE-ODOR INTERACTIONS AND PERCEPTUAL SEPARABILITY
D. Hoang Nguyen, C. Dacremont, D. Valentin
MULTIPLE XYLITOL DEHYDROGENASE SYSTEM OF ASPERGILLUS ORYZAE
Tran Lien Ha
PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ GIEN PHES CHO VIỆC XÁC ĐỊNH LOÀI VI KHUẨN LACTIC SINH BACTERIOCIN
Nguyễn Thị Lâm Đoàn, Ngô Xuân Mạnh, Nguyễn Thị Đà, Vũ Thị Hằng, Nguyễn Xuân Bắc
XÁC ĐỊNH NHÓM HIDROCACBON THƠM BTEX TRONG NƯỚC VÀ KHÔNG KHÍ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ KHÍ KẾT HỢP VỚI KĨ THUẬT VI CHIẾT PHA RẮN MÀNG KIM RỖNG PHỦ TRONG
Nguyễn Đức Huệ, Trần Mạnh Trí, Đỗ Quang Huy, Đặng Văn Đoàn
ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM VI KHUẨN LACTIC LÊN SỰ THAY ĐỔI HÀM LƯỢNG AXIT AMIN CỦA CÁ TẠP SAU THỜI GIAN BẢO QUẢN VÀ ỨNG DỤNG CHO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
Nguyễn Thế Trang, Trần Đình Mấn, Phạm Thanh Hà
NGHIÊN CỨU CHUYỂN PHA VÀ CÁC TÍNH CHẤT ĐIỆN, TỪ TRONG CÁC HỢP CHẤT La2/3Ca1/3Mn1-xTMxO3- (TM = Cu VÀ Zn)
Vũ Văn Khải, Nguyễn Huy Sinh, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thương
THỬ NGHIỆM VIỆC MỞ RỘNG BÀI TOÁN NGƯỢC XÁC ĐỊNH ĐỘ SÂU ĐÁY BỂ TRẦM TÍCH ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐỘ SÂU CỦA MÓNG CÓ CẤU TRÚC DẠNG VÒM
Đỗ Đức Thanh


Published by Vietnam Academy of Science and Technology