NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN PHÂN TÍCH DẠNG SELEN HỮU CƠ DIMETYL DISELENUA

Lê Thị Duyên, Lê Đức Liêm, Lê Lan Anh

Abstract


Nghiên cứu áp dụng phương pháp Von-Ampe hòa tan với điện cực giọt thủy ngân treo để phân  tích dạng selen hữu cơ DMDSe. Thế đỉnh pic khử của DMDSe  trong nền điện  li 0,06 M HCl; 0,2 M LiClO4  /CH2Cl2 + C2H5OH so với điện cực so sánh Ag/AgCl  là  -288 mV. Đã  tìm được  những  điều  kiện  tối ưu  của  phương  pháp Von-Ampe  hòa  tan  (như nền  điện  li,  thế  điện phân, thời gian điện phân v.v.) trên cơ sở đó xác định được giới hạn phát hiện DMDSe là 0,195 ppb ở thế điện phân -80 mV và thời gian điện phân là 90 giây

Keywords


dạng selen hữu cơ, hoạt tính điện hóa, dimetyl diselenua, phương pháp Von-ampe hòa tanDOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/50/5/9537 Display counter: Abstract : 40 views. PDF (Tiếng Việt) : 46 views. PDF (Tiếng Việt) : 11 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology