NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHẢY NHỚT, TÍNH CHẤT LƯU BIẾN CỦA VẬT LIỆU NANOCOMPOZIT EVA/EVAgAM/SILICA

Đỗ Quang Thẩm, Nguyễn Thúy Chinh, Thái Hoàng

Abstract


Vật liệu nanocompozit trên cơ sở etylen vinyl axetat EVA (18% vinyl axetat) không có và có EVAgAM (EVA ghép anhydrit maleic) và silica được chế tạo bằng phương pháp trộn nóng chảy trên thiết bị trộn nội Haake. Mô men xoắn khi trộn vật liệu nanocompozit được ghi và xử lý bằng phần mềm Polylab V 4.1. Tính chất lưu biến của vật liệu nanocompozit EVA/silica không có và có EVAgAM được xác định bằng máy đo lưu biến CVOR 150 với hệ gá mẫu 2 tấm phẳng song song đo theo nhiệt độ và theo tần số của ứng suất. Kết quả thu được cho thấy mô men xoắn khi trộn tỷ lệ thuận với độ nhớt chảy của vật liệu xác định ở cùng một nhiệt độ. Độ nhớt chảy của vật liệu nanocompozit tỷ lệ thuận với hàm lượng nanosilica, EVAgAM làm tăng độ nhớt chảy của vật liệu nanocompozit EVA/silica. Khi tăng hàm lượng nanosilica, vật liệu nanocompozit thể hiện đặc trưng đàn nhớt giống chất rắn (solid-like) rõ hơn so với EVA, điểm giao cắt giữa mô đun tích trữ (G’) và mô đun tổn hao (G”) của vật liệu nanocompozit dịch chuyển về phía vùng tần số nhỏ hơn. Kết quả tương tự cũng thu được với vật liệu nanocompozit EVA/silica có 1% EVAgAM. EVAgAM đóng vai trò của chất tương hợp tăng cường khả năng kết dính giữa nanosilica và nền EVA.


Keywords


nanocompozit EVA/silica, nanosilica, EVAgAM, lưu biến, độ nhớt chảyDOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/1/3940 Display counter: Abstract : 267 views. PDF (Tiếng Việt) : 226 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


budidaya tani

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology