QUY ĐỊNH XUẤT BẢN SỐ CHUYÊN SAN

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

QUY ĐỊNH VÀ QUY TRÌNH XUẤT BẢN SỐ CHUYÊN SAN

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2015

Kính gửi: Các cơ quan, tổ chức quan tâm

Trong các năm qua, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Quốc gia chủ quản, là một địa chỉ tin cậy được nhiều các cơ quan, tổ chức khoa học trong nước quan tâm hợp tác xuất bản các số chuyên san (số đặc biệt) nhân dịp tổ chức các sự kiện khoa học của đơn vị.

Hiện nay, Tạp chí đang bắt đầu thực hiện Đề án nâng cao chất lượng các tạp chí khoa học định hướng theo tiêu chuẩn tạp chí quốc tế, mà mục tiêu là đến hết năm 2018 sẽ đưa vào hệ thống bình duyệt dữ liệu Scopus. Hai tiêu chí quan trọng của tạp chí khoa học quốc tế là  xuất bản bằng tiếng Anh và đánh giá chất lượng chuyên môn theo chỉ số ‘Hệ số ảnh hưởng’ (Impact Factor). Để đảm bảo yêu cầu triển khai Đề án  này, Hội đồng biên tập (HĐBT) và Tòa soạn Tạp chí xin thông báo tới các Quý cơ quan/tổ chức khoa học một số quy định về yêu cầu chung và quy trình xuất  bản các số chuyên san của Tạp chí như sau:

 

  1. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG

1.1.           Các số chuyên san cần có chất lượng chuyên môn như  các số xuất bản thường kỳ và được quản lý dữ liệu bài đăng trên trang web Tạp chí.

1.2.           Các bài được đăng trong số chuyên san phải qua quá trình phản biện chuyên gia tương tự như các bài đăng số thường kỳ.

1.3.           Chịu trách nhiệm biên tập chuyên môn của mỗi số chuyên san là Ban biên tập (BBT) số chuyên san, Trưởng ban BBT là thành viên HĐBT phụ trách chuyên mục liên quan, Phó trưởng ban là đại diện Lãnh đạo cơ quan đối tác xuất bản; các thành viên là các ủy viên HĐBT thuộc nhóm chuyên ngành và một số nhà khoa học khác do cơ quan đối tác giới thiệu và phải được Tổng BT, Trưởng ban BBT số chuyên san đồng ý.

1.4.           Mỗi số chuyên san chỉ giới hạn phạm vi chuyên môn trong một nhóm chuyên ngành nhất định của Tạp chí.

1.5.           Mỗi số chuyên san chỉ giới hạn số bài đăng không quá 50 bài và số trang không quá 320 trang.

1.6.           Tỷ lệ bài tiếng Anh đăng số chuyên san không ít hơn tỷ lệ bài tiếng Anh của số thường kỳ quy định cho năm tương ứng. Trường hợp các số chuyên san có 100% bài tiếng Anh và có bài tác giả quốc tế (đảm bảo yêu cầu chất lượng sau khi phản biện)  sẽ được ưu tiên tập trung xuất bản trước.

1.7.           Kinh phí xuất bản số chuyên san do bên đối tác chịu toàn bộ.

1.8.           Tòa soạn Tạp chỉ chịu trách nhiệm xuất bản kịp thời hạn khi phía đối tác và Ban biên tập hoàn thành các bước theo tiến độ quy định trong Quy trình xuất bản số chuyên san.

 

 

2. QUY TRÌNH XUẤT BẢN SỐ CHUYÊN SAN

Bước

Công việc

Người thực hiên

Yêu cầu nội dung, chất lượng

Yêu cầu thời gian

1

Công văn của đối tác xuất bản gửi Tạp chí

Lãnh đạo cơ quan/tổ chức đối tác xuất bản

-  Nêu rõ tên gọi và thời gian sự kiện

-  Cam kết tuân thủ Quy trình XB số chuyên san, trong đó có các quy định về phản biện chuyên gia, về bài báo tiếng Anh, về tiến độ thời gian và chịu kinh phí xuất bản.

-  Dự kiến số lượng bài nộp và số lượng bản in.

≥ 6 tháng trước khi

XB,

≥  3 tháng trước khi sự kiện diễn ra.

2

Xem xét quyết định xuất bản

Lãnh đạo Tạp chí

-        Trả lời chủ trương

-        Cử Trưởng Ban (người của HĐBT) và Phó ban (Lãnh đạo CQ đối tác) của Ban biên tập

≤ 1 tháng từ khi nhận  công văn

3a

Thành lập Ban biên tập Số chuyên san

Trưởng Ban biên tập và Lãnh đạo cơ quan đối tác

-        Danh sách, tên cơ quan, địa chỉ email các nhà KH được mời tham gia

-        TBT phê duyệt Danh sách Ban biên tập.

≤15 ngày sau khi có ý kiến TBT đồng ý cho XB

3b

Thông tin về thủ tuc xuất bản, ký hợp đồng

Thư ký Tòa soạn và Thư ký cơ quan đối tác/Ban biên tập

-        Dự toán kinh phí XB, phương thức thanh toán

-        Giấy phép xuất bản

-        Format hướng dẫn viết bài và/hoặc bài mẫu

≤15 ngày sau khi có ý kiến TBT đồng ý cho XB

4

Phản biện bài gửi, giao dịch với tác giả sửa bài

Trương ban và Ban biên tập

-        Có bảng tổng hợp số bài gửi, số bài được nhận đăng/bị từ chối

-        Bài hoàn chỉnh bảo đảm dung yêu cầu về nội dung và hình thức (đủ thông tin các mục, đúng cách viết tài liệu tham khảo, đảm bảo chất lượng tiếng Anh)

Kịp để gửi kết quả cho công đoạn Phê duyệt (bước 5)

5

Biên tập toàn số

Biên tập viên Tạp chí và Thư ký Ban biên tập Số CS.

-        Biên soạn lại toàn sô chuyên san (soát chỉnh sửa bản soạn thảo của các bài, chạy tit chạy trang, mục lục, bìa)

 

≥5 tuần trước khi in

6

Phê duyệt chuyển in

Tổng biên tập, Thư ký Tòa soạn

TBT soát lại toàn bộ Số chuyên san (nội dung và hình thức), Thư ký Tòa soạn sửa lần cuối, TBT phê duyệt xuất bản

≥3 tuần trước khi in

7

In/Xuất bản

Nhà in, Tòa soạn

-        Bảo đảm chất lượng bản bông (nội dung và hình thức như bản thảo phê duyệt) và chất lượng quyển in,

-        Thư ky Tòa soạn có thể gửi toàn bộ file điện tử của Số chuyên san nếu cơ quan đối tác có yêu cầu in đĩa.

≥2 tuần trước ngày dự định xuất bản

8

Thanh toán chi phí và thanh lý hợp đồng

Cơ quan đối tác xuất bản và Tòa soạn

-        Chi phí hoạt động của Ban biên tập: do Đối tác XB thanh toán trực tiếp.

-        Chi phí in ấn, xuất bản: Thư ký Tòa soạn chịu trách nhiệm.

≤2 tuần sau khi in