Author Details

Quy, Trần Đăng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, Vietnam

  • Vol 33, No 4 (2011) - Articles
    PHÂN BỐ TỔNG CARBON HỮU CƠ (TOC), TỔNG NITƠ (TN), TỶ SỐ TOC/TN VÀ GIÁ TRỊ ĐỒNG VỊ BỀN CARBON (δ13C) CỦA VẬT CHẤT HỮU CƠ TRONG TRẦM TÍCH
    Abstract
  • Vol 34, No 4 (2012) - Articles
    Orientation of functional zoning for sustainable use of environment and natural resources in Tien Yen Bay
    Abstract  PDF