Author Details

Quang, Trương Xuân

  • Vol 24, No 3 (2002) - Articles
    Các phương pháp định lượng không gian điểm (nội suy) và vấn đề thành lập bản đồ đẳng trị bằng máy tính
    Abstract  PDF