Author Details

Vũ, Phạm Nguyễn Hà

 • Vol 24, No 4 (2002) - Articles
  Nguồn gốc và lịch sử tiến hóa địa chất môi trường Hồ Tây trong mối quan hệ với hoạt động Sông Hồng
  Abstract  PDF
 • Vol 26, No 3 (2004) - Articles
  Giai đoạn phát triển trầm tích Kainozoi trũng Sông Hồng trong mối quan hệ với hoạt động địa động lực
  Abstract  PDF
 • Vol 30, No 4 (2008) - Articles
  Hoạt động kiến tạo vỡ núi lửa trẻ (Pliocen - Đệ tứ) thềm lục địa nam Việt Nam (Theo số liệu địa vật lý)
  Abstract  PDF