Author Details

Minh, Nguyen Quang

  • Vol 39, No 1 (2017) - Articles
    Eruptive-volcanic-basalt structures in the Truong Sa-Spratly Islands and adjacent areas from interpreting gravity and magnetic data
    Abstract  PDF
  • Vol 26, No 1 (2004) - Articles
    Quá trình xói mòn đất trên phạm vi đới đứt gãy Sông Hồng và phụ cận
    Abstract  PDF