Author Details

Quang, Nguyễn Thị Hồng

  • Vol 31, No 4 (2009) - Articles
    Kết quả bước đầu phân tích tài liệu địa chấn dò sâu nghiên cứu cấu trúc vỏ Trái Đất miền Bắc Việt Nam
    Abstract  PDF