Author Details

Quang, Nguyễn Đăng

  • Vol 24, No 3 (2002) - Articles
    Đối lưu và dự báo mưa đối lưu tại Việt Nam bằng phương pháp tham số hóa trong mô hình số phân giải cao
    Abstract  PDF