Author Details

Vinh, Dang Hoa, Viện Địa lý Tài nguyên Tp. Hồ Chí Minh - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vietnam

  • Vol 34, No 1 (2012) - Articles
    Salinization in the Co Chien river and solutions for river fresh water exploitation to supply for Tra Vinh city
    Abstract  PDF